Zaproponowany przez Polskie Towarzystwo Urologiczne model kompleksowej Opieki nad Pacjentem Chorym na Nowotwór Złośliwy Nerki ( KOS-NZN) zakłada opiekę nad pacjentem w okresie 12 miesięcy i składa się z trzech modułów leczenia.

I. Moduł – leczenie zabiegowe  –  powinien obejmować:

1) hospitalizację pacjenta w celu przygotowania go do leczenia zabiegowego i realizację jednej z dwóch procedur:LO-Nefrektomia i inne duże zabiegi nerek lub LO5 Duże endoskopowe zabiegi nerek;

2)ustalony w trakcie hospitalizacji przez lekarza urologa, wspólnie z lekarzem onkologii klinicznej i radioterapii oraz rehabilitacji medycznej, indywidualny plan leczenia pacjenta uwzględniający w szczególności leczenie z zakresu radioterapii i chemioterapii oraz odpowiednią rehabilitację i wizyty  w poradni urologicznej;

3)wizytę koordynującą w celu oceny stanu zdrowia pacjenta i ewentualnej modyfikacji planu leczenia.

II moduł – rehabilitacja – powinna obejmować:

1) rehabilitację onkologiczną i ogólnoustrojową według indywidualnego planu rehabilitacyjnego i przeprowadzona w warunkach ośrodka lub oddziału dziennego.

III moduł – urologiczna opieka specjalistyczna –  powinna obejmować:

1)specjalistyczną opiekę urologiczną w okresie 12 miesięcy od rozpoczęcia realizacji świadczenia w ramach której pacjent powinien mieć możliwość uzyskania porady we wszystkie dni tygodnia, jeśli wynika to z  indywidualnego planu opieki, z zachowaniem możliwości dostępu do świadczeń opieki medycznej w oddziale szpitalnym o profilu urologia 24 godziny na dobę (w przypadku wskazań medycznych) oraz uzyskania badań diagnostycznych.

2) co najmniej 6 porad specjalistycznych.

Powiązane materiały