Fundacja Eksperci dla Zdrowia jest niezależną organizacją typu think-tank działającą w obszarze ochrony zdrowia. Fundacja została ustanowiona w celu upowszechniania zagadnień związanych z ochroną zdrowia.

Fundacja realizuje swój cel poprzez:
1. Wypracowywanie i wspieranie rozwiązań systemowych mających na celu ochronę zdrowia;
2. Prowadzenie działalności naukowej i badawczej dotyczącej problematyki związanej z ochroną zdrowia;
3. Prowadzenie działań komunikacyjnych związanych z ochroną zdrowia;
4. Współpracę z instytucjami państwowymi i samorządowymi, organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami udzielającymi świadczeń opieki zdrowotnej;
5. Podejmowanie inicjatyw w celu szerzenia wiedzy i świadomości obywatelskiej w obszarze polityki zdrowotnej;
6. Skupianie wokół idei Fundacji osób zainteresowanych jej celem, w tym przedstawicieli środowisk naukowych i twórczych, w kraju i za granicą;
7. Umożliwienie wymiany informacji i poglądów w dziedzinie polityki zdrowotnej;
8. Współpracę z podmiotami polityki zdrowotnej w Polsce i poza jej granicą;
9. Współdziałanie, wspomaganie i współtworzenie programów badawczych związanych z celami Fundacji;
10. Współpracę w zakresie opracowywania i realizacji wspólnych projektów mających na celu poprawę zdrowia i jakości życia pacjentów;
11. Propagowanie działalności Fundacji i współpracę z środkami masowego przekazu;
12. Współpracę w obszarze związanym z ochroną zdrowia z osobami fizycznymi, osobami prawnymi, spółkami prawa handlowego i podmiotami publicznymi w Polsce i poza jej granicami;
13. Prowadzenie działalności informacyjno-edukacyjnej oraz szerzenie wiedzy i świadomości obywatelskiej w obszarze polityki zdrowotnej oraz prawa do ochrony zdrowia;
14. Opiniowanie projektów i obowiązujących aktów prawnych związanych z ochroną zdrowia;
15. Organizowanie, wspieranie, prowadzenie lub zlecanie:

  • niedochodowej działalności naukowej i badawczej dotyczącej problematyki związanej ze zdrowiem,
  • niedochodowych spotkań, konferencji, szkoleń, warsztatów, debat, wykładów, odczytów oraz innych wydarzeń związanych z celami Fundacji,
  • niedochodowej działalności informacyjnej, edukacyjnej, publicystycznej, wydawniczej, multimedialnej na wszelkich nośnikach przekazu informacji w tym broszur, książek, czasopism

16. Inne formy działalności edukacyjnej związane z obszarem ochrony zdrowia