Autorzy raportu przygotowanego przez Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji oraz Fundację Eksperci dla Zdrowia pt.:  ,,Wczesne zapalenia stawów – rekomendacje w zakresie kompleksowej opieki nad pacjentem” podkreślają konieczność wprowadzenia nowego świadczenia zdrowotnego – Kompleksowej Opieki Specjalistycznej nad Pacjentem Chorym z Wczesnym Zapaleniem Stawów (KOS – WZS).

Ten model pozwoliłby na uruchomienie tzw. szybkiej ścieżki dla polskich pacjentów z zapaleniem stawów wymagających szybkiej diagnostyki i leczenia w dedykowanych do tego celu ośrodkach reumatologicznych.

W analizie zaprezentowanej w raporcie wykorzystano m.in. informacje na temat map potrzeb zdrowotnych opracowanych przez Ministerstwo Zdrowia (MZ),  a także raporty oraz rekomendacje European League Against Rheumtism (EULAR) dotyczące diagnostyki i leczenia wczesnego zapalenia stawów.

Raport zakłada, że ośrodkiem organizującym i nadzorującym KOS-WZS (tzw. podmiot koordynujący) powinien być szpital dysponujący oddziałem reumatologii z poradnią przyszpitalną, posiadający duże doświadczenie w wykonywaniu procedur diagnostyczno – leczniczych, w tym realizujący świadczenia z zakresu programów lekowych oraz zapewniający dostęp do rehabilitacji reumatologicznej.

Ośrodek koordynujący będzie m.in.: przeprowadzać diagnostykę, prowadzić leczenie zabiegowe i zachowawcze, zapewniać ambulatoryjną specjalistyczną opiekę reumatologiczną, odpowiednią rehabilitację zgodnie ze stanem pacjenta oraz edukację dotyczącą stylu życia i czynników ryzyka.

Ważnym elementem świadczenia będzie wymóg opracowania indywidualnego planu leczenia pacjenta, obejmujący informacje na temat zaplanowanych rodzajów leczenia, ich kolejności, orientacyjnych terminów oraz świadczeniodawców (ich lokalizacji), u których to leczenie będzie prowadzone.