Raport „Propozycje systemowych rozwiązań  w zakresie uśmierzania bólu w Zespołach Ratownictwa Medycznego. Analiza stanu obecnego  i rekomendacje” został opracowany przez Polskie Towarzystwo Badania Bólu, Konsultanta Krajowego w dziedzinie medycyny ratunkowej, Fundację Eksperci dla Zdrowia oraz  Koalicję  na rzecz Walki z Bólem „Wygrajmy z Bólem”.

W raporcie autorzy przedstawili uwarunkowania związane z uśmierzaniem bólu ostrego w warunkach przedszpitalnych w szczególności związanej z realizacją świadczeń przez Zespoły Ratownictwa Medycznego oraz przedstawili kluczowe rekomendacje zmian w tym obszarze. Wykonywanie procedur u pacjentów będących w stanie bezpośredniego zagrożenia życia wymaga standaryzacji postępowania w oparciu o aktualne wyniki badań  naukowych,  dlatego zdaniem autorów poprawa zwalczania bólu w  ratownictwie  medycznym w szczególności  udzielanych przez ratowników medycznych, powinna zostać uregulowana w możliwie najkrótszym czasie.

AUTORZY  niniejszego opracowania REKOMENDUJĄ wprowadzenie następujących rozwiązań :

  1. wprowadzenie przez Ministra Zdrowia jako DOBRYCH PRAKTYK – zaleceń dotyczących sposobu diagnostyki i leczenia bólu w Zespołach Ratownictwa Medycznego;
  2. wdrożenie zaleceń przyjętych jako dobre praktyki do Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego, określonego w art. 3 pkt 15 ) ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (tj. Dz.U. z dnia 28.11.2017 r. poz. 2195). Celem wdrożenia ma być  wspomaganie zespołów ratownictwa medycznego w podejmowaniu decyzji i działań związanych z zabezpieczaniem bólu;
  3. zmiana karty medycznych czynności ratunkowych polegająca na implementacji skali natężenia bólu zgodnej z Zaleceniami Zespołu Ekspertów;
  4. wprowadzenie obowiązku opisania w karcie medycznych czynności ratunkowych, stanowiącej zał. nr 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (U. z dnia 08.12. 2015 r. poz. 2069), sytuacji w których zespół ratownictwa medycznego odstąpił od zastosowania terapii związanej z zabezpieczeniem bólu;
  5. monitorowanie i ewentualna kontrola, tam gdzie to będzie konieczne, przez konsultantów wojewódzkich w dziedzinie medycyny ratunkowej i NFZ, świadczeniodawców u których stosowanie leczenia p/ bólowego i  zużycie leków p/ bólowych jest na poziomie odbiegającym od pozostałych świadczeniodawców;
  6. dostosowywanie przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie medycznych czynności ratunkowych i świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego – do zaproponowanych zaleceń związanych z zabezpieczeniem bólu, w tym aktualizacja listy substancji czynnych, które mogą być podawane przez ratownika medycznego;
  7. dostosowanie przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego – do zaproponowanych zaleceń związanych z zabezpieczeniem bólu, w tym aktualizacja listy substancji czynnych, które mogą być podawane przez pielęgniarkę systemu w ramach wykonywania medycznych czynności ratunkowych;
  8. wprowadzenie premiowania poprzez jakościowe wskaźniki korygujące (zwiększające wycenę świadczenia), świadczeniodawców realizujących prawidłowo wdrażania leczenia p/bólowego w ramach świadczeń z zakresu medycyny ratunkowej – wprowadzenie wskaźników na poziomie zarządzenia Prezesa NFZ;
  9. dostosowanie poprzez zmiany  w zarządzeniu Prezesa NFZ w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ratownictwo medyczne, wymogów dotyczących wyposażenia karetek w substancje czynne, które powinno być zgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia  w sprawie medycznych czynności ratunkowych i świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego, pielęgniarkę/pielęgniarza systemu.

Zobacz raport

 

Powiązane materiały