W dniu 16.02.2-020 roku opublikowany został projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie standardu organizacyjnego leczenia bólu w warunkach ambulatoryjnych. Działania zawarte w rozporządzeniu  wskazują na kompleksową, pełną ścieżkę postępowania z dolegliwościami bólowym. Projekt rozporządzenia powstał we współpracy współpracy Ministerstwa Zdrowia z  Polskim Towarzystwem Badania Bólu i Fundacją Eksperci dla Zdrowia.

Głównym założeniem projektu jest ustalenie standardu organizacyjnego leczenia bólu dokonywanego na podstawie oceny bólu, monitorowania skuteczności leczenia bólu, oceny zmiany natężenia bólu, uśmierzania i leczenia bólu oraz działań edukacyjnych w zakresie zastosowania farmakoterapii leczniczej wraz z informowaniem pacjenta o działaniach niepożądanych występujących po zastosowanej terapii. Projekt zakłada obowiązkowe prowadzenie postępowania terapeutycznego mającego na celu łagodzenie i leczenie bólu. Istotnym elementem projektu jest obowiązkowe wprowadzenie do historii choroby pacjenta karty oceny natężenia bólu, która stanie się obligatoryjnym elementem dokumentacji medycznej i umożliwi pełne monitorowanie dolegliwości bólowych. Elementem standardu postępowania jest ocena bólu. Odbywa się poprzez przeprowadzenie wywiadu lekarskiego z pacjentem, badanie przedmiotowe, badanie wykonywane za pomocą oceny skali bólu i badań pomocniczych. Kluczowe w leczeniu bólu jest monitorowanie skuteczności  jego leczenia. Odbywa się to między innymi na podstawie ocen natężenia bólu, ulgi w wyniku zastosowanej terapii, stopnia stosowania się pacjenta do zaleceń terapeutycznych, wystąpienia działań niepożądanych po zastosowaniu wdrożonego leczenia, skuteczności leczenia działań niepożądanych, rozważenie modyfikacji leczenia w odpowiedzi na wystąpienie działań niepożądanych oraz  ocenę stopnia satysfakcji pacjenta z leczenia przeciwbólowego.

Projekt ma istotne znaczenie dla podniesienia standardu życia osób cierpiących ból i może w sposób pozytywny wpłynąć na jakość ich życia.

 

Powiązane materiały