Swoją wizję modelu KOS-NZGK specjaliści przedstawili w raporcie „Nowotwór złośliwy gruczołu krokowego – rekomendacje w zakresie kompleksowej opieki nad pacjentem” we wtorek 18 grudnia  2018 r. na posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu ds. Praw Pacjentów. Zwracają w nim uwagę na to, że zapadalność na raka gruczołu krokowego od końca ubiegłego wieku systematycznie wzrasta.

Znajduje  to potwierdzenie w opublikowanych przez Ministerstwo Zdrowia mapach potrzeb zdrowotnych w zakresie onkologii. Zgodnie z nimi zapadalność na nowotwór złośliwy gruczołu krokowego (C61) będzie mieć największą dynamikę wzrostu w perspektywie najbliższych 15 lat spośród wszystkich nowotworów w Polsce. Szacuje się, że w 2029 roku nastąpi blisko 30-procentowy wzrost zapadalności na ten typ nowotworu w porównaniu do roku 2016.

Tendencje epidemiologiczne wskazują na konieczność pilnego wprowadzania zmian organizacyjno-finansowych w opiece nad pacjentami z nowotworem złośliwym gruczołu krokowego, które przyczynią się do poprawy jakości i skuteczności leczenia.

Urolodzy rekomendują, aby  do kompleksowej specjalistycznej opieki KOS – NZGK kwalifikować pacjentów z rozpoznanym nowotworem gruczołu krokowego potwierdzonym badaniem histopatologicznym.

Proponowany przez nich model zakłada, że ośrodkiem koordynującym kompleksową opiekę nad pacjentem z nowotworem pęcherza moczowego będzie szpital posiadający oddział urologiczny i przyszpitalną poradnię urologiczną, czyli zapewniający wymaganą infrastrukturę do realizacji świadczeń. Przy takich placówkach powinny być zorganizowane ośrodki chemio- i radioterapii leczące ten typ nowotworu.

W ramach zaproponowanego modelu kompleksowej opieki nad pacjentem chorym na  nowotwór złośliwy gruczołu krokowego, ośrodek koordynujący będzie odpowiadał za organizację i nadzorowanie wszystkich działań związanych z opieką nad pacjentem w ramach hospitalizacji oraz w okresie kolejnych 12 miesięcy od rozpoczęcia leczenia. Działania te  będą obejmowały: diagnostykę, w tym endoskopową; leczenie zachowawcze i zabiegowe, w tym wykonanie procedury – radykalna prostatektomia; zapewnienie dostępu do ewentualnego leczenia obejmującego radioterapię i/lub chemioterapię; dostępu do programu lekowego ,,Leczenie opornego na kastrację raka gruczołu krokowego”; zapewnienie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i rehabilitacji w okresie 12 miesięcy od rozpoczęcia realizacji świadczenia, a także edukację pacjenta dotyczącą stylu życia, czynników ryzyka etc.

W końcowych rekomendacjach eksperci zalecają m.in.:

  • opracowanie przez Polskie Towarzystwo Urologiczne kryteriów, jakie powinny spełniać specjalistyczne ośrodki leczenia raka gruczołu krokowego,
  • dokonanie wyceny prostatektomii radykalnej przy użyciu robota medycznego oraz ustalenie wskazań klinicznych do stosowania tej procedury,
  • wprowadzenia, jako nowego świadczenia gwarantowanego, procedury „biopsja fuzyjna gruczołu krokowego pod kontrolą obrazu TRUS i MRI.

Autorzy raportu wskazują też na konieczność stworzenia Krajowego Rejestru Nowotworu Złośliwego Gruczołu Krokowego, do którego ośrodki koordynujące KOS – NZGK będą wysyłać sprawozdania z wykonanych świadczeń.

Powiązane materiały